INFORMACE K PŘERUŠENÝM PLAVECKÝM KURZŮM A ČERPÁNÍ NÁHRAD OD 13.3.-24.5.2020

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za Váš vstřícný přístup a pochopení v této situaci.

Informace k ukončeným kurzům od 16.9. – 15.2.2020:

V případě, že máte nevybrané náhrady z ukončeného kurzu k 15.2.2020 a pokračujete v následném kurzu od 16.2. do 5.7.2020, tak máte možnost čerpat náhrady v prodloužené lhůtě do 13.8.2020.

Informace k plaveckému kurzu od 16.2. – 5.7.2020, 20 lekcí:

Tento kurz končí k 5.7.2020. K tomuto datu máte mít odplaváno minimálně 10 lekcí,  tj. od 16.2.-12.3.2020 – 4 lekce a od 25.5.-5.7.2020 – 6 lekcí.

Čerpání náhrad je možné každý den od pondělí do neděle v probíhajícím kurzu do 5.7.2020. Doporučujeme odplavat co nejvíce náhrad, ideálně všechny do 5.7.2020.

Za období přerušené vládním nařízením od 13.3.-24.5.2020 bude možné čerpat max. 10 náhrad do 20.12.2020 ve speciálních náhradových skupinkách. K čerpání těchto náhrad se přihlašte do 13.9.2020 přes on-line formulář zde: Formulář k čerpání náhrad.

V případě, že budete pokračovat v plaveckém kurzu od 14.9.2020 máte možnost čerpat nevybrané náhrady v lekcích do 31.5.2021.

Další možnosti čerpání náhrad:

1) Plavání v prodlouženém kurzu 6.7.-16.8.2020, dle nového rozpisu lekcí. Zápis do nového rozpisu lekcí od 6.7.2020 bude zahájen 8.6.2020.

2) V rámci rodinného plavání – cachtárny ve vybraných časech.

3) Možností podpoření plavání dětí se zdravotním handicapem, kteří u nás plavou ve speciálních lekcích, tj. věnovat jim (třeba jen částečně) Vaše neodplavané lekce.

4) V případě sourozence je možný převod na vaničkovaní dětí do 4 měsíců.

5) Vystavíme Vám dárkový poukaz do Raftíku (který můžete i někomu darovat) v celkové hodnotě (max. 10 lekcí) s platností do 30.6.2021 – možno vyčerpat na plavecký kurz pro děti do 3 let, na volné plavání, vaničkování a individuální lekce.

6) Soukromý pronájem bazénu na 30 minut za 2 náhradní lekce, maximálně pro 8 osob, vč. dětí. 

Žádáme Vás o vyplnění on-line formuláře zde: Formulář k čerpání náhrad.

Plavecký klub Raftík provozovaný BARAKA CENTRUM PRAHA, z. s. 

Information on Interrupted Swimming Courses and Make-up Classes

Dear Parents,

Thank you for your helpful attitude and understanding in this situation.

Information on the completed course from 16 September, 2019 to 15 February, 2020:

In case you still have unused lessons from the completed course as of 15 February 2020 and you continue in the subsequent course from 16 February, 2020 to 5 July, 2020 you have the opportunity to use them in an extended period until 13 August, 2020.

Information on the swimming course from 16 February – 5 July, 2020, 20 lessons:

This course ends on 5 July, 2020. By this date, you should have completed at least 10 lessons, i.e. from 16.2. to 12.3.2020 – 4 lessons and from 25.5. to 5.7.2020 – 6 lessons.

You can swim make-up classes every day from Monday to Sunday in the ongoing course until 5 July, 2020. We recommend to swim as many make-up classes as possible, ideally ALL, before 5 July, 2020.

For the period interrupted by a government decree between 13 March and 24 May, 2020 you can draw a maximum of 10 make-up classes until 20 December, 2020 in special make-up class groups.  For using this reimbursement please sign up till 13th September 2020 via this on-line form here: From for using the Corona reimbursement .

If you continue swimming in the following course starting on 14 September, 2020, you can draw make-up classes for the period interrupted by the government until 31 May, 2021.

Other possibilities of drawing make-up classes:

1) You can swim in an extended course from 6 July to 16 August, 2020, under a new schedule of lessons. Enrollment in this course starts on 8 June, 2020.

2) Family swimming – cachtárna at selected times.

3) You can support the swimming of children with disabilities who swim with us in special lessons, i.e. give them (fully or partially) your unused lessons.

4) In the case of a sibling, it is possible to transfer your unused lessons to the bathtub swimming of children under 4 months.

5) We can issue you a gift voucher to Raftík (which you can also donate to someone) in the total value of your unused lessons  (max. 10 lessons) valid until June 30, 2021 – this voucher can be used for a swimming course for children under 4 years, for free swimming, bathtub lessons and individual lessons.

6) Private pool rental for 30 minutes – equals 2 make-up classes – for a maximum of 8 people, including children.

We are asking you to fill in the on-line form here:  INFORMATION FROM

Plavecký klub Raftík provozovaný BARAKA CENTRUM PRAHA, z. s.

Kontakt

Spojte se s námi

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

BARAKA CENTRUM PRAHA, z.s.

Na Rokytce 1114/10, 180 00 Praha 8

IČ: 02410869

Kde nás najdete

BARAKA CENTRUM PRAHA, z.s.

Plavecký klub Raftík

Ve Smečkách 605/3

110 00 Praha 1 - Nové Město

Recepce: +420 774 433 322 

sídlo

 BARAKA CENTRUM RAHA, z.s.

Na Rokytce 1114/10

180 00 Praha 8 - Libeň

Facebook

@PlaveckyklubRaftik