Provozní řád

Vážení rodiče,

prosíme vás o důkladné prostudování tohoto Provozního řádu BARAKA CENTRUM PRAHA, z.s. (dále jen Klub), kde najdete důležité informace, návštěvní řád, hygienická pravidla a bezpečnostní zásady, omluvy a náhrady lekcí, platební a storno podmínky. Provozní řád je koncipován na základě vyhlášky č. 238/2011 Sb. pro pořádání kurzů plavání kojenců, batolat a dětí a to tak, aby instruoval, jak se vyhnout případným úrazům a nepříjemnostem.

Vstupem do prostor Klubu nebo úhradou členského příspěvku či jiného finančního plnění projevuje člen/návštěvník (dále jen Účastník) souhlas s ustanoveními tohoto Provozního řádu. Účastník je povinen dbát ustanovení Provozního řádu, řídit se informačními nápisy a pokyny umístěnými v prostorách Klubu a dále pokyny obsluhujícího personálu Klubu.

V případě nedodržení tohoto Provozního řádu si Klub vyhrazuje právo na okamžité vyloučení z kurzu bez možnosti vrácení peněz či jiné náhrady. Jde o to, aby čas, který s námi budete trávit, byl příjemný.

I. NÁVŠTĚVNÍ  ŘÁD

 1. Děti jsou rozděleny do skupinek podle věku dětí a zkušenosti.
 2. Plavání v bazénu je určeno dětem od ukončeného pátého měsíce do šesti let.
 3. Rodiče přicházejí do prostor šaten Klubu 15 minut před zahájením lekce, aby nenarušovali výuku ostatním! Vždy se řídíme hodinami v Klubu!
 4. Do bazénu chodí pouze jedna dospělá osoba s dítětem s výjimkou hodin volného rodinného plavání.
 5. Všechny věci je zapotřebí uzamykat ve vyhrazeném prostoru, Klub za neuzamčené věci Účastníků nepřebírá zodpovědnost.
 6. Lekce s instruktorem/instruktorkou  trvá 25 – 30 min pro menší děti, starší děti 30 min a předškolní děti 40 min.
 7. Po ukončení lekce v bazénu je třeba opustit šatny nejpozději do 15 min. Prostory sloužící k aklimatizaci dětí (např. herna) opusťte do 30 min. po vstupu.
 8. Pokud bude nutné přeřazení dítěte, má Klub právo po konzultaci s rodiči provést přesun v jednotlivých skupinách.
 9. Každý Účastník kurzu je povinen dbát pokynů instruktora/instruktorky, dalších zaměstnanců Klubu a dodržovat Provozní řád Klubu.
 10. V prostorách Klubu platí zákaz kouření.
 11. Změna instruktora/instruktorky vyhrazena.
 12. Změna doby konání lekcí – Klub si vyhrazuje právo ze závažných důvodů  přesunout lekce na jiný čas nebo den.
 13. Pokud není Účastník přihlášen na danou lekci nebo jinou akci prostřednictvím on-line systému, lekce/akce se nemůže účastnit.
 14. Vstup do prostor Klubu může být odepřen také osobám, jejichž návštěva by mohla narušit pořádek, bezpečnost a čistotu a jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami. 
 15. Filmování a focení může být povoleno pouze po vzájemné dohodě s instruktorem/ instruktorkou a ostatními účastníky daného kurzu. 
 16. Každý Účastník i aktivní doprovod (dospělá osoba i dítě) by měl mít po celou dobu členství sjednané platné pojištění odpovědnosti, které pokryje případné nehody jím zaviněné. Nejčastěji se jedná o nehodu dítěte, kdy dojde k ublinknutí dítěte do bazénu, plena neudrží stolici a dojde k znečištění vody v bazénu atd. Výše škody záleží na mnoho okolnostech – rozsahu znečištění, denní době (nutnost rušit další kurzy atd). Většina pojištění odpovědnosti za škodu všech členů domácnosti je automaticky zahrnuta v pojištění domácnosti, doporučujeme ověřit, zda skutečně kryje všechna rizika. V případě, že plnění nebude uskutečněno z pojistného krytí, Účastník (doprovod) se zavazuje veškeré řádně vynaložené a doložené náklady uhradit z vlastních prostředků – může se jednat nejen o vyčištění bazénu, ale také náklady vynaložené na rušení dalších kurzů, které nemohou být důsledkem zavinění realizovány a poskytnutí kompenzace za zrušené lekce dalším Účastníkům, které nehoda nebo její důsledky postihnou. 

II. HYGIENICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

 1. Na lekci je zakázán vstup dětí i doprovodu s akutním nebo infekčním onemocněním, gynekologickými či jinými sdělnými chorobami a osoby zahmyzené. Klub a instruktor/instruktorka může z lekce vyloučit dítě, pokud usoudí, že dítě nebo doprovod výše uvedenými problémy trpí (kašel, rýma, viditelné kožní problémy, apod.) nebo může z lekce vyloučit i dítě, u jehož doprovodu je podezření z požití alkoholu nebo omamných látek. Účastníci jsou povinni respektovat rozhodnutí instruktora/instruktorky a Klubu. 
 2. Děti by před lekcí neměly alespoň 30 min. jíst.
 3. Kočárky se ponechávají ve vyhrazeném prostoru v garáži.
 4. Při pohybu ve všech prostorách Klubu je nutné dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na kluzký povrch, především v prostorách bazénu a sprch.
 5. V prostorách Klubu je zakázáno běhání a skotačení dětí, kromě prostor k tomu určených.
 6. Každý Účastník (včetně dětí) je povinen si vyzout venkovní obuv před vstupem do suterénu a ponechat ji ve vyhrazeném prostoru (botárně).
 7. Do prostor šaten a bazénu je povolen vstup pouze ve vhodné čisté obuvi!
 8. V šatnách jsou nachystány přebalovací pulty a podložky, které jsou určené pouze pro malé děti.
 9. V prostoru šaten, sprch a bazénu je zakázáno konzumovat vlastní potraviny a nosit předměty ze skla!  
 10. Není možné chodit z domova v plavkách z hygienických důvodů!
 11. Návštěvníci jsou povinni z hygienických důvodů a v zájmu udržení kvality bazénové vody před vstupem do bazénu v prostorách sprch provést očistu celého těla mýdlem a vodou a to bez plavek! 
 12. Před vstupem do bazénu je potřeba si umýt vlasy, platí pro děti tak rodiče, kteří se budou potápět. Dlouhé vlasy musí mít rodiče i děti sepnuté, doporučuje se koupací čepice.
 13. Dámy vcházejí do bazénu nenalíčené!
 14. Účastníci nesmí nosit do vody řetízky, hodinky, náušnice, prstýnky a jiné šperky.
 15. Před vstupem do prostor bazénu doporučujeme vám použít WC, dítěti nočník nebo WC a poté se důkladně umýt mýdlem. V případě použití nočníku je doprovod povinen nočník vyprázdnit na toaletě, opláchnout a vrátit na původní místo.
 16. Pokud použijete WC nebo nočník během lekce, je nutné se opět osprchovat.
 17. Do prostor bazénu je povoleno vstoupit nejdříve 2 minuty před zahájením vlastní lekce.
 18. Děti do 2,5 let mají vstup povolen pouze ve speciálních plavečkách s přiléhavou gumičkou v pase a kolem nohou nebo jednorázových plaveckých plínkách, případně neoprenových plavkách, které nepropustí moč ani stolici. V případě znečištění plavek dítěte musí mít rodiče náhradní plavečky. Plavky dětem sundáme až po opuštění bazénu ve sprše. Použité plavky vyždímáme ve sprše, NE na podlahu!
 19. Rodiče používají plavky, které musí být čisté a odpovídat zásadám slušnosti. Polodlouhé a dlouhé šortky jsou zakázány.
 20. Děti nenecháváme čůrat do kanálků kolem bazénu a ostatních společných prostor!
 21. Jste povinni neprodleně nahlásit skutečnost, že došlo k znečištění vody v bazénu (únik stolice, zvratky dítěte, krev). 
 22. V případě uvolnění sekretu z nosíku nebo ublinknutí dítěte slouží na jeho utření kapesníčky na okraji bazénu v plastové krabičce, použité kapesníčky rodiče vhazují do nádoby k tomu určené.
 23. Pokud se dítě v prostorách bazénu, sprch a šaten počůrá či pokaká, musí to rodič neprodleně nahlásit instruktorovi/instruktorce nebo bazénové službě.
 24. Po skončení lekce je nutné dítě řádně omýt a osušit. Před odchodem doporučujeme dodržení aklimatizace dítěte na 30 min ve vyhrazeném prostoru.
 25. Rodiče nebo doprovod plně zodpovídá za své děti a škody jimi způsobené. Pokud dítě či dospělý poškodí jakékoliv zařízení v námi pronajatých prostorách, jsou rodiče nebo doprovod dítěte povinni tuto skutečnost neprodleně nahlásit a musí vzniklou škodu co nejdříve uhradit v celém jejím rozsahu.
 26. Rodiče nebo doprovod dbá na bezpečí, ochranu života a zdraví dítěte i sebe. Za případné úrazy instruktor/ instruktorka, organizátoři kurzu ani provozovatelé bazénu a přilehlých prostor nezodpovídají.
 27. Za bezpečnost dítěte v prostorách bazénu i ve vodě plně odpovídá rodič nebo jeho doprovod.
 28. Při výuce starších dětí bez rodičů přebírá instruktor/instruktorka odpovědnost jen na dobu určenou pro danou lekci, před a po této době má plnou odpovědnost za dítě rodič či odpovědná osoba, která dítě přivedla.

III. OMLUVY A NÁHRADY LEKCÍ

V případě, že nebude dostupný on-line rezervační systém, omlouvejte lekci do 20:00 h předchozího dne před konáním vaší lekce a to formou SMS zprávy na telefon: +420 774 433 322, do SMS omluvy uveďte: omluva, jméno a příjmení dítěte, den a hodinu vašeho kurzu z kterého se omlouváte. Tímto způsobem je možné domluvit i rezervaci náhradní lekce.

Klub nabízí rezervační on-line systém na https://raftik.auksys.com/master, který umožňuje provádět omluvy jednotlivých lekcí a tím je nabídnout ostatním Účastníkům kurzů k využití. Dále pak vyhledávat a rezervovat náhrady v časech a dnech, které uvolnili jiní Účastníci.

Klub nenese odpovědnost za zameškané hodiny Účastníka kurzu. Účastníkovi kurzu v případě zameškání lekce/akce vlastní vinou či z jiných důvodů na straně Účastníka nevzniká právní nárok na náhradu. A to ani v případě nemoci dítěte či rodiče, nebo jejich zdravotních, případně osobních problémů.

OMLUVA LEKCÍ

 1. Omluva lekcí musí být provedena nejpozději do 20:00 h předchozího dne před konáním vaší lekce, a to prostřednictvím on-line náhradového systému
 2. Omluva lekce po 20:00 h do rána do 8:00 h – bez garance nároku na náhradu, a to SMS zprávou na telefon: +420 774 433 322, do SMS omluvy uveďte: jméno a příjmení dítěte, den a hodinu vašeho kurzu, z kterého se omlouváte (např. Omluva, Ivo Láska, ST 1.3.2020, 14:30 h).

NÁHRADY LEKCÍ

 1. Nahrazeny můžou být pouze ty lekce, které byly včas a řádně omluveny.
 2. Náhrady je možné čerpat v daném kurzu v poměru 1:1 (jedna omluvená lekce za jednu náhradní) nebo formou rodinného plavání „Cachtárny“ pro 3 osoby v poměru 1:1
 3. Náhrady si můžete rezervovat, a to buď:  a) prostřednictvím on-line náhradového systému;  b) osobně na recepci bazénu.
 4. Kurzovné za nevyužité lekce nelze vracet, neodchozené lekce nelze převádět do dalšího kurzu, náhrady je nutné čerpat v probíhajícím kurzu.
 5. Máte možnost si vybrat až 2 náhrady předem z důvodu plánované/neplánované absence (např. dovolená, návštěva lékaře, nemoc, apd.).
 6. Náhrady je třeba řešit včas a nenechat vše ke konci kurzu. Může se stát, že vám nebude vyhověno z nedostatku volných míst i přes to, že na náhradu máte nárok! 
 7. Potvrzenou náhradní lekci již nelze omlouvat, ani převádět do dalších kurzů!  
 8. Budeme se snažit vám vyjít vždy vstříc. 

IV. PLATEBNÍ A STORNO PODMÍNKY

 1. Členský příspěvek nebo účastnický poplatek je třeba uhradit nejpozději do 7 dnů po rezervaci místa, pokud nebylo dohodnuto jinak. Po připsání platby na účet nebo platby hrazené v hotovosti má Účastník zajištěnu dohodnutou hodinu a den konání lekcí. Změna potvrzené lekce ze strany Klubu je možná vyžaduje-li to situace.
 2. Přihlášení do kurzu je závazné a Účastník se zavazuje uhradit platbu a storno poplatky dle aktuálního ceníku služeb a platebních podmínek, které měl objednány. Účastník bere na vědomí, že neuhrazené dluhy po něm mohou být vymáhány dle platných předpisů a budou evidovány až do jejich úplné úhrady.
 3. Platbu je možné uhradit v hotovosti nebo na účet číslo: 2001360293/2010pod přiděleným variabilním symbolem, ve zprávě pro příjemce uveďte: jméno a příjmení dítěte, den a čas místa rezervace.
 4. V případě, že kurz zrušíte tři dny před jeho zahájením (tj. nejpozději 72 hod. před vaší 1. lekcí) máte nárok na vrácení platby – po odečtení částky 1.000 Kč (tisíc korun českých), která je určena na provozní náklady.
 5. K vrácení platby je třeba předložit originál stvrzenky v případě, že platba byla provedena v hotovosti.
 6. Účastníci, kteří mají dárkový poukaz nebo zakoupený voucher, nemohou  požadovat zpět platbu.
 7. Pokud nebudou hodiny v termínu vyčerpány, peníze za nevyčerpané lekce nevracíme. Lekce není možné převádět do dalšího kurzu, byť jsou řádně omluvené.
 8. Klub si vyhrazuje právo řešit jednotlivé nastalé situace individuálně.
 9. V případě prokazatelného zásahu vyšší moci nebo jiných mimořádných okolností – především je tím míněn válečný konflikt, revoluce, živelná pohroma, nouzový stav, přerušení provozu bazénu mj. z důvodu technické závady, poruchy či přerušením dodávek vody, el. energie nebo zemního plynu, uzavření bazénu či lokality z důvodu zdravotní nebo epidemiologické hrozby/situace apod., si Klub vyhrazuje právo jednostranně změnit podmínky nebo omezit služby v nezbytně nutné míře v souladu se situací, např. omezit provoz bazénu, herny nebo naopak má Klub právo určit pokyny pro Účastníky v souladu se situací např. nařízení dezinfekce, nošení roušek, vyloučení doprovodu na lekcích atd. Klub má za těchto okolností také právo posunout nebo přizpůsobit období konání klubových aktivit tak, aby dostál svým závazkům k Účastníkům. Klub má dále právo zrušit klubovou činnost na dané období odpovídající výše popsaným mimořádným situacím s tím, že Účastníci mají možnost  vybrat/uplatnit náhrady za zrušenou nebo přerušenou činnost Klubu do 3 měsíců od obnovení provozu Klubu, po tomto období nárok Účastníků na vybrání/uplatnění náhrad zaniká. 
 10. Klub je v případě, že v průběhu trvání kurzu (příp. před jeho zahájením, pokud již byla Účastníkem uhrazena jeho cena) dojde ke zvýšení cen energií nutných k provozování kurzu (elektřina, zemní plyn, vodné, stočné apod.), oprávněn přiměřeným způsobem zvýšit cenu za již probíhající kurzy (příp. již uhrazené, ale dosud nezahájené kurzy). Zvýšení ceny bude v takovém případě odpovídat zvýšeným nákladům za energie na jednoho účastníka kurzu za dosud neuskutečněné lekce (vč. dosud nevyužitých náhradních lekcí). Účastník uhrazením ceny kurzu tuto skutečnost bere na vědomí a projevuje s ní souhlas. Účastník je v případě zvýšení ceny kurzu povinen rozdíl mezi již uhrazenou částkou a zvýšenou cenou kurzu uhradit do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mu zvýšení ceny bylo ze strany Klubu oznámeno.

Tento Provozní řád je v platnosti od 1.9.2023.

Plavecký klub Raftík provozovaný BARAKA CENTRUM PRAHA, z.s., http://raftik.cz/ 

Provozovna: Ve Smečkách 605/3, 110 00 Praha 1

Sídlo: Na Rokytce 1114/10, 180 00 Praha 8

Kontakt

Spojte se s námi

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

BARAKA CENTRUM PRAHA, z.s.

Na Rokytce 1114/10, 180 00 Praha 8

IČ: 02410869

Kde nás najdete

BARAKA CENTRUM PRAHA, z.s.

Plavecký klub Raftík

Ve Smečkách 605/3

110 00 Praha 1 - Nové Město

Recepce: +420 774 433 322 

sídlo

 BARAKA CENTRUM RAHA, z.s.

Na Rokytce 1114/10

180 00 Praha 8 - Libeň

Facebook

@PlaveckyklubRaftik