Platební a storno podmínky

  1. Členský příspěvek nebo účastnický poplatek je třeba uhradit nejpozději do 7 dnů po rezervaci místa, pokud nebylo dohodnuto jinak. Po připsání platby na účet nebo platby hrazené v hotovosti má Účastník zajištěnu dohodnutou hodinu a den konání lekcí. Změna potvrzené lekce ze strany Klubu je možná vyžaduje-li to situace.
  2. Přihlášení do kurzu je závazné a Účastník se zavazuje uhradit platbu a storno poplatky dle aktuálního ceníku služeb a platebních podmínek, které měl objednány. Účastník bere na vědomí, že neuhrazené dluhy po něm mohou být vymáhány dle platných předpisů a budou evidovány až do jejich úplné úhrady.
  3. Platbu je možné uhradit v hotovosti nebo na účet číslo: 2001360293/2010, pod přiděleným variabilním symbolem, ve zprávě pro příjemce uveďte: jméno a příjmení dítěte, den a čas místa rezervace.
  4. V případě, že kurz zrušíte tři dny před jeho zahájením (tj. nejpozději 72 hod. před Vaší 1. lekcí) máte nárok na vrácení platby – po odečtení částky 1.000 Kč (tisíc korun českých), která je určena na provozní náklady.
  5. K vrácení platby je třeba předložit originál stvrzenky v případě, že platba byla provedena v hotovosti.
  6. Účastníci, kteří mají dárkový poukaz nebo zakoupený voucher, nemohou  požadovat zpět platbu.
  7. Pokud nebudou hodiny v termínu vyčerpány, peníze za nevyčerpané lekce nevracíme. Lekce není možné převádět do dalšího kurzu, byť jsou řádně omluvené.
  8. Klub si vyhrazuje právo řešit jednotlivé nastalé situace individuálně.
  9. V případě prokazatelného zásahu vyšší moci nebo jiných mimořádných okolností – především je tím míněn válečný konflikt, revoluce, živelná pohroma, nouzový stav, přerušení provozu bazénu mj. z důvodu technické závady, poruchy či přerušením dodávek vody, el. energie nebo zemního plynu, uzavření bazénu či lokality z důvodu zdravotní nebo epidemiologické hrozby/situace apod., si Klub vyhrazuje právo jednostranně změnit podmínky nebo omezit služby v nezbytně nutné míře v souladu se situací, např. omezit provoz bazénu, herny nebo naopak má Klub právo určit pokyny pro Účastníky v souladu se situací např. nařízení dezinfekce, nošení roušek, vyloučení doprovodu na lekcích atd. Klub má za těchto okolností také právo posunout nebo přizpůsobit období konání klubových aktivit tak, aby dostál svým závazkům k Účastníkům. Klub má dále právo zrušit klubovou činnost na dané období odpovídající výše popsaným mimořádným situacím s tím, že Účastníci mají možnost  vybrat/uplatnit náhrady za zrušenou nebo přerušenou činnost Klubu do 3 měsíců od obnovení provozu Klubu, po tomto období nárok Účastníků na vybrání/uplatnění náhrad zaniká. 
  10. Klub je v případě, že v průběhu trvání kurzu (příp. před jeho zahájením, pokud již byla Účastníkem uhrazena jeho cena) dojde ke zvýšení cen energií nutných k provozování kurzu (elektřina, zemní plyn, vodné, stočné apod.), oprávněn přiměřeným způsobem zvýšit cenu za již probíhající kurzy (příp. již uhrazené, ale dosud nezahájené kurzy). Zvýšení ceny bude v takovém případě odpovídat zvýšeným nákladům za energie na jednoho účastníka kurzu za dosud neuskutečněné lekce (vč. dosud nevyužitých náhradních lekcí). Účastník uhrazením ceny kurzu tuto skutečnost bere na vědomí a projevuje s ní souhlas. Účastník je v případě zvýšení ceny kurzu povinen rozdíl mezi již uhrazenou částkou a zvýšenou cenou kurzu uhradit do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mu zvýšení ceny bylo ze strany Klubu oznámeno.

Výňatek z Provozního řádu platného ze dne 1.9.2023.

Plavecký klub Raftík provozovaný BARAKA CENTRUM PRAHA, z.s.

Kontakt

Spojte se s námi

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

BARAKA CENTRUM PRAHA, z.s.

Na Rokytce 1114/10, 180 00 Praha 8

IČ: 02410869

Kde nás najdete

BARAKA CENTRUM PRAHA, z.s.

Plavecký klub Raftík

Ve Smečkách 605/3

110 00 Praha 1 - Nové Město

Recepce: +420 774 433 322 

sídlo

 BARAKA CENTRUM RAHA, z.s.

Na Rokytce 1114/10

180 00 Praha 8 - Libeň

Facebook

@PlaveckyklubRaftik